Logotyp z nazwą projektu: Projekt Copernicus - Tramwaj na Kopernika
Logotyp Zarządu Transportu Miejskiego, skrót ZTM
Logotyp Miasta Poznania Logotyp Miasta Poznania

Włącz się w planowanie Twojego miasta!

KONCEPCJA TRASY TRAMWAJOWEJ NA OSIEDLE KOPERNIKA

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją trasy tramwajowej na osiedle Kopernika, raportem (3 MB, format PDF) i podsumowaniem (0,4 MB, format PDF) z przeprowadzonych konsultacji społecznych
oraz zaktualizowanym opisem projektu (0,7 MB, format PDF).

Mapa zaplanowanej trasy. Trasa ukazana z południowego-wschodu na północny-zachód.

Planowana trasa tramwajowa na osiedle Kopernika rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Reymonta i Hetmańskiej, następnie przebiega ulicami Arciszewskiego, Zamkniętą, Pogodną, Rembertowską, Promienistą do pętli tramwajowo-autobusowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Promienistej i Jawornickiej.

KALENDARIUM

07.01.2021
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2021)
W dniu 01.12.2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej na osiedle Kopernika w Poznaniu, która stała się ostateczna z dniem 01.01.2021 r.
07.06.2018
Studium Wykonalności (2018)
Opracowano wstępne Studium Wykonalności trasy tramwajowej na osiedle Kopernika, które wskazuje na korzystność Projektu.
28.11.2017
Program funkcjonalno-użytkowy (2018)
Zarząd Transportu Miejskiego odebrał Program funkcjonalno-użytkowy co oznacza, że w chwili pozyskania środków na tę inwestycję będzie można przystąpić do postępowania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Plan sytuacyjny z zaznaczonymi korektami w stosunku do pierwotnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, które zostały wprowadzone m.in. w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne do pobrania tutaj.
28.11.2016
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna (2016)
Opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, będącą przedmiotem konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku.

INWESTOR

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Projektu „Tramwaj na osiedle Kopernika” https://www.projektcopernicus.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-16

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez wykonawcę strony.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Roman Przybylski, ict@ztm.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 627 05 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Główne wejście do budynku jest od ulicy Matejki (wejście od frontu budynku), które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - prowadzą do niego cztery schody (cztery stopnie).

Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono infografikę, z której strony obiektu znajduje się winda i wejście dla osób niepełnosprawnych. Wejście dostosowane do potrzeb osób oraz winda dla niepełnosprawnych znajdują się na tyłach (dojście wzdłuż budynku od strony ul. Grottgera).

Przy windzie po prawej stronie zamontowano intercom poprzez który należy wezwać ochronę (pierwszy od góry przycisk z napisem "Ochrona – pomoc" z symbolem wózka inwalidzkiego).

Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie obsługiwania windy dla niepełnosprawnych oraz udzielą wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Zarówno Biuro Obsługi Klienta oraz Punkt Obsługi Klienta ZTM znajdują się na parterze budynku. Recepcja – stanowisko ochrony obiektu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korzystanie z pętli indukcyjnych dostępne jest w Biurze Obsługi Klienta oraz Punkcie Obsługi Klienta w lokalizacjach: ul. Matejki 59 (siedziba ZTM) oraz rondo Kaponiera – poziom -1.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM).